Algemene Voorwaarden van Ifolor GmbH

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Voor bestellingen van de klant (hierna genoemd: “Klant/Klanten“) bij Ifolor GmbH, Reichenaustraße 19a, 78467 Konstanz (hierna genoemd: Ifolor) gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden (AV) en eventuele daarin vermelde verdere voorwaarden van Ifolor in hun ten tijde van de bestelling op internet oproepbare hoedanigheid. Afwijkende bepalingen van de klant erkent Ifolor zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet.

(2) “Klant/Klanten” in de zin van deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers. Als en voor zover in de voorwaarden niet nadrukkelijk iets anders is bepaald, gelden deze in gelijke mate voor het handelsverkeer met consumenten en ondernemers.

(3) Consument is elke natuurlijke persoon die een transactie afsluit voor doelen die overwegend aan zijn/haar commerciële noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteiten kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij afsluiting van een transactie in uitoefening van zijn/haar commerciële en zelfstandige beroepsmatige activiteiten handelt.

§ 2 Bestellingen, afsluiting overeenkomst

(1) Een overeenkomst komt tot stand door een offerte en de aanname daarvan. Bij de offerte van Ifolor op internet, in apps of via de bestelsoftware of in reclame gaat het niet om een offerte in wettelijke zin, maar om een uitnodiging aan de klant om een offerte af te geven voor afsluiting van een overeenkomst. De klant geeft een offerte af ter afsluiting van een overeenkomst doordat hij of zij artikelen in het virtuele winkelmandje op de website, in het bestelprogramma of in de app (met de betreffende digitale voorbeelden in bestandsvorm, beeldmateriaal en tekstbestanden) legt en aan het einde van het bestelproces op de knop “Bestellen en verplichten tot betaling”/“Kopen” klikt. Daarna krijgt de klant een bevestigingsmail, die de acceptatie van de overeenkomst door Ifolor weergeeft. Een bestelling kan bovendien ook via de post - via ons downloadcentrum opvraagbare bestelformulieren of via de op onze website online te bestellen besteltas - met bijvoeging van een kleurfilm (foto's vanaf kleurfilm) of een gangbare gegevensdrager (bijv. cd, USB-stick, SD-geheugenkaart enz.) naar Ifolor. De aanname van de offerte en daarmee de afsluiting van de overeenkomst gebeuren door middel van het leveren van goederen.

(2) Een wijziging, verwijdering of samenvoeging achteraf van bestellingen is na verzending van de bestelling doorgaans niet meer mogelijk. Een eventueel herroepingsrecht conform § 7 van onze Algemene Voorwaarden blijft daardoor echter ongemoeid.

§ 3 Registratie als gebruiker, login

(1) Klanten hebben de mogelijkheid zich als gebruiker (user) met een persoonlijke klantenaccount op onze website te registreren om bijv. fotoproducten op te slaan en later klaar te zetten, of bestellingen op te geven zonder opnieuw de adresgegevens in te hoeven vullen.

(2) Bij een eerste registratie moet de klant een geldig e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord opgeven. Als de klant een klantenaccount voor een onderneming opent, bijv. in de vorm van een personen- of kapitaalvennootschap (rechtspersoon), verklaart hij/zij daarmee dat hij/zij voor vertegenwoordiging van de onderneming door de corresponderende volmacht of als zelfstandig vertegenwoordigingsorgaan van de onderneming gerechtigd is. Bij registratie is de klant verplicht om waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie in te vullen op het registratieformulier.

(3) De klant is verplicht om de toegangsgegevens voor zijn/haar gebruikersaccount te beschermen tegen onbevoegde toegang van derden om misbruik van het gebruikersaccount te voorkomen. Bovendien raadt Ifolor aan om het wachtwoord regelmatig te veranderen. Indien toegangsgegevens verloren gaan / onbevoegde derden er kennis van krijgen, is de klant verplicht om zijn/haar toegangsgegevens per direct te wijzigen en evt. een tijdelijke blokkering bij Ifolor aan te vragen, voor zover de klant zich zorgen maakt over misbruik door derden.

(4) De verantwoordelijkheid voor gebruik van de gebruikersaccount ligt bij de klant. In geval van (wettelijk) misbruik van de gebruiksaccount door de klant of derden behoudt Ifolor zich het recht voor om de klantenaccount tijdelijk, en in geval van herhaaldelijk misbruik ook permanent, te blokkeren. Ifolor zal de klant hierover informeren.

§ 4 Overdracht van digitale fotobestanden en kleurenfilms (“Beeldmateriaal”), verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het beeldmateriaal

(1) De klant heeft in de online shop van Ifolor via direct downloaden of na installatie van de door Ifolor beschikbaar gestelde bestel- en bewerkingssoftware op zijn/haar computer (pc), of als app op zijn/haar mobiele eindapparaat (tablet/smartphone) de mogelijkheid om eigen beeldmateriaal te uploaden en de digitale fotobestanden met zijn/haar bestelling aan Ifolor over te dragen. Bovendien is een overdracht van beeldmateriaal als kleurenfilm (“Fotobestelling vanaf kleurenfilm") of op een gangbare gegevensdrager (“Fotobestelling via gegevensdrager”) per post of op een andere manier aan Ifolor mogelijk.

(2) De klant is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het door hem/haar geüploade of op een andere manier aan Ifolor overgedragen beeldmateriaal. De klant bevestigt door het uploaden of versturen van het beeldmateriaal dat hij/zij de noodzakelijke rechten heeft om de inhoud en het materiaal van deze fotobestanden te verveelvoudigen of door derden te laten verveelvoudigen. De klant garandeert dat aan Ifolor overgedragen/verzonden gegevens en materialen geen inbreuk vormen op de geldende wet en door de overdracht aan Ifolor geen wettelijke en/or contractuele geheimhoudingsverplichtingen ten overstaan van derden worden geschonden. De klant garandeert met name dat geen illegale voorbeelden, materialen of inhoud worden verzonden, geen wetten ter bescherming van de jeugd of strafrechten worden geschonden, alle bestanden, inhoud en materialen die naar Ifolor worden verstuurd geen auteurs-, merk- of overige eigendomsrechten ven derden, het algemeen persoonlijkheidsrecht of overige rechten van derden schenden. De klant garandeert dat hij/zij onbeperkt gerechtigd is om Ifolor in het kader van de in deze Algemene Voorwaarden vastgestelde contractverhoudingen en de daarmee verbonden diensten opdracht te geven.

(3) Als er door derden een beroep op Ifolor wordt gedaan wegens een dergelijke rechtsschending waar de klant verantwoordelijk voor is, dan stelt de klant Ifolor in zoverre volledig vrij van claims van derden evenals van eigen kosten die Ifolor maakt in samenhang met een dergelijke rechtsschending - waar met name ook de redelijk te noemen kosten van een eventueel noodzakelijke rechtsverdediging van Ifolor bij horen - of vergoedt deze kosten na vertoning van bewijs.

(4) Bovendien is de klant verplicht om zeker te stellen dat door hem/haar op de servers van Ifolor geüploade of op gegevensdragers overgedragen gegevens - met name fotobestanden - geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere schadelijke of wissende/blokkerende programma's bevatten.

(5) Met het uploaden en overdragen van de fotobestanden geeft de klant Ifolor een enkelvoudig gebruiksrecht voor de fotobestanden, zodat Ifolor de door de klant bestelde producten kan maken.

§ 5 Inhoud van de bestelling, opdrachtverwerking, levering

(1) Als de klant bij zijn/haar bestelling niets aangeeft, levert Ifolor in het formaat 11 cm (vanaf digitale foto) of in het formaat 10x15 cm (vanaf 135-mm-kleurennegatief) op hoogglanzend papier.

(2) Bij grote opdrachten van nieuwe klanten behoudt Ifolor zich het recht voor om de levering tegen betaling vooraf of per betaling onder rembours te verzenden en/of in eerste instantie alleen een deelopdracht te maken. De klant wordt hier vóór bewerking van de opdracht over geïnformeerd. Voor zover eerdere opdrachten van de klant nog niet betaald zijn en klant hier al een aanmaning voor heeft gehad, behoudt Ifolor zich het recht voor zolang met de bewerking van een opdracht te wachten totdat de betaling bij Ifolor is binnengekomen, of alleen onder rembours of betaling vooraf te leveren. In bijzondere gevallen behoudt Ifolor zich het recht voor om opdrachten zonder vermelding van redenen af te wijzen. Voor zover foto-inhoud die herkenbaar wettelijke verboden schendt bij de uitvoering van de opdracht op de foto's openbaar wordt, zal Ifolor de opdracht niet uitvoeren en de klant hierover informeren.

§ 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Het maken en leveren van de goederen gebeurt tegen de op de dag van de opdrachtverstrekking (opdracht van de bestelling) geldige, in de online shop/in de app van Ifolor aangegeven prijzen. Datzelfde geldt voor de opgegeven valuta. Vaak zijn de prijzen inclusief de geldende btw en zijn ze exclusief verzendkosten (verzendkostenpercentage).

(2) De verzendkosten (verzendkostenpercentage) worden extra berekend en zijn afhankelijk van de grootte/hoeveelheid van het artikel. Het betreffende verzendkostenpercentage wordt voor het online bestelproces en op de bestelformulieren/de besteltas vermeld.

(3) De klant kan voor de betaling kiezen uit een aantal aangegeven betalingsmethoden. Bij betaling per acceptgiro wordt het factuurbedrag afgeschreven van de voor de bestelling opgegeven bankrekening. Als een afschrijving van de rekening van de klant mislukt om redenen die de klant moet verklaren, bijv. wegens onvoldoende saldo, dan moet de klant de door terugstorting ontstane administratiekosten vergoeden. Bij betaling op factuur dient het factuurbedrag binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn te worden betaald.

(4) De rekening wordt samen met de levering van de goederen naar hetzelfde opgegeven adres of naar een afwijkend factuuradres gestuurd, of als pdf-document naar de klant gestuurd.

(5) Als de klant verzuimt om de achterstallige factuurbedragen te betalen, behoudt Ifolor zich het recht voor om de wettelijke verzuimtoeslagen en de daadwerkelijk gemaakte aanmaningskosten ten overstaan van de klant geldend te maken.

§ 7 Herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te voeren, dient u ons (Ifolor GmbH, Zeppelinstr. 7, 78224 Singen, Duitsland, fax: +49 7531 807050, e-mail: service@ifolor.be) middels een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomsten te herroepen. U kunt daarvoor het hier op te vragen voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (m.u.v. de aanvullende kosten die ontstaan als u een ander type levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering heeft gekozen), per direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen waarop wij de mededeling over uw herroeping hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen van u retour hebben ontvangen of totdat u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

U dient de goederen zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst aan ons terug te sturen of over te dragen. Aan de vastgestelde termijn wordt voldaan als u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten voor retournering van de goederen.

U hoeft alleen maar voor eventueel waardeverlies te betalen als dit waardeverlies kan worden teruggeleid naar een voor controle van de hoedanigheid, eigenschappen en functionering van de goederen niet noodzakelijke omgang ermee.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen

  • die niet voorgefabriceerd zijn en waarvoor fabricage van een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of
  • die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument toegespitst zijn.

Einde van de herroepingsinformatie

Klanten die als ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden (conform § 1 paragraaf 3) bestellen, hebben geen herroepingsrecht.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud, compensatie en retentierecht


(1) De geleverde goederen blijven tot aan volledige betaling van alle tegen de klant bestaande aanspraken uit dezelfde bestelling eigendom van Ifolor; indien de klant een publieksrechtelijke rechtspersoon, activa van openbaar recht of een ondernemer in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsfunctie is, is dit daarenboven het geval tot volledige betaling van alle eisen uit de lopende zakelijke relatie die Ifolor uit de zakelijke relatie dient te ontvangen.

(2) De klant kan alleen met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde of door Ifolor erkende eis verrekenen. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als zijn/haar tegenaanspraak op dezelfde contractrelatie berust.

§ 9 Garantie/verjaring

(1) Als de geleverde goederen een gebrek - bv. een productiefout of beschadigingen - blijken te hebben, dan heeft de klant recht op nakoming achteraf, naar believen in de vorm van een verbetering achteraf of levering van een nieuw product zonder gebreken (nalevering). Ifolor heeft het recht om de gekozen manier van nakoming achteraf te weigeren als deze objectief gezien niet mogelijk is of alleen met kosten doorgevoerd kan worden die buiten proportie zijn. Als de nakoming achteraf volledig wordt geweigerd of de nakoming achteraf is mislukt, kan de klant ervoor kiezen om uit de overeenkomst te stappen en de koopprijs in mindering te brengen.

(2) Als een bij Ifolor bestelde foto-cd bij eerste gebruik niet functioneert, krijgt u van Ifolor gratis een nieuwe foto-cd, voor zover u ons de foto-cd terugstuurt en de negatieven nogmaals toestuurt. Elke andere vorm van aansprakelijkheid voor een door Ifolor gemaakte foto-cd - onder voorbehoud van het onder cijfer 10 vermelde - is uitgesloten.

(3) Verder gelden met betrekking tot de garantie de wettelijke bepalingen en voor kooplieden ook nog de bijzondere commerciële inspectie- en reclamatieplichten.

(4) Naast de wettelijke garantiebepalingen worden geen garanties met betrekking tot de leverde goederen of diensten overgenomen, hetzij dergelijke garanties worden nadrukkelijk schriftelijk aanvaard.

(5) Door de klant ingegeven schrijffouten, foto's met matige kwaliteit (bijvoorbeeld door een te lage resolutie bij fotobestanden), vormgevingsfouten door eigen schuld (bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de waarschuwingen bij het vormgeven van fotoproducten), of een verkeerde productkeuze, verkeerde bestelhoeveelheden of andere door de klant bij de invoer van de bestelling veroorzaakte fouten/gebreken zijn uitgesloten van reclamatie/garantie.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Ifolor kan niet aansprakelijk worden gesteld, om het even om welke wettelijke reden, voor zover de schade niet berust op opzet of grove nalatigheid of op de simpelweg nalatige schending van wezenlijke contractplichten. “Wezenlijke contractplichten” zijn plichten die contract-wezenlijke rechtsposities van de besteller beschermen die de overeenkomst op basis van haar inhoud zou moeten garanderen; wezenlijk zijn verder contractplichten waarvan nakoming de beoogde uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de opdrachtnemer regelmatig vertrouwt en vertrouwen mag. In geval van eenvoudige nalatigheid is de hoogte van een eventuele schadevergoeding begrensd tot de contract-typische, voorzienbare schade. De vermelde bepalingen voor beperking van de aansprakelijkheid gelden dienovereenkomstig voor een aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger/organen en medewerkers/agenten van Ifolor.

(2) Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor claims van de klant in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, noch voor claims conform het productaansprakelijkheidsrecht.

§ 11 Software, licentie- en gebruiksvoorwaarden

Neem voor de door Ifolor beschikbaar gestelde software de afzonderlijke licentie- en gebruiksvoorwaarden (eindgebruiker-licentieovereenkomst) in acht die op onze website op te vragen zijn.

§ 12 Sleutelbepaling/salvatorische clausule


(1) In individuele gevallen met de klant overeengekomen individuele afspraken (ook aanvullende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

(2) Zijn of worden afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ineffectief, dan wordt daardoor de effectiviteit van overige bepalingen niet beïnvloed. Op de plaats van de ineffectieve regeling komt dan de desbetreffende van toepassing zijnde wettelijke bepaling.